Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

marciabe
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć. 
marciabe
"I chociaż przykro jest przyznać się do tego po tylu latach, do tej pory nie poznałem nikogo, kto w równym stopniu dałby mi odczuć, że jestem kochany."
marciabe

May 31 2015

marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
marciabe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl